ФЛАОП моментално изработува софтвер за молби и барања за студентите да не ги поднесуваат рачно во Студенската служба.