ФСС еднаш месечно ќе организира средби со студентите.