Прашалниците служат за помасовно прибирање на мислињето на студентите. Сите спроведени прашалници ќе бидат јавно објавени.